Door wie word ik geholpen?

Wat doet de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een medicus die beoordeeld en adviseert of u als medewerker om medische redenen arbeidsongeschikt bent en/of wanneer u weer mag gaan werken. Een bedrijfsarts kan ook adviseren hoe de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wat doet de arboarts?

De arboarts is een basisarts die werkt onder toezicht van een bedrijfsarts. Arboartsen hebben minder bevoegdheden. Net als de bedrijfsarts begeleiden arboartsen in verzuim en re-integratietrajecten.

Wat doet de arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre iemand arbeid kan verrichtten. Er wordt gekeken of u als werknemer kan terugkeren in uw eigen werk of dat er gezocht moet worden naar een andere functie binnen of buiten de huidige werkgever.

Wat doet de arbeidspsycholoog?

Een arbeidspsycholoog houdt zich bezig met de relatie tussen mens en hun werk(omgeving). Een arbeidspsycholoog helpt u bij psychische klachten zoals een burn-out of een depressie.

Wat doet de casemanager verzuim?

De casemanager verzuim begeleidt u en uw werkgever in het re-integratieproces. De casemanager is het aanspreekpunt voor werknemer en werkgever.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een contactpersoon voor werknemers wanneer er sprake is van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. 

Wat doet de bedrijfsmaatschappelijk werker?

Een bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt personeel door het bieden van psychosociale begeleiding. 

Wat doet een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)?

Een POB draagt bij in het uitvoeren van deeltaken voor de bedrijfsarts. Het gaat om ondersteuning bij verzuimbegeleiding. Aangezien een POB geen arts is, mag deze niet zelfstandig een medisch oordeel geven. Met de POB wordt besproken wat de invloed is van een mogelijke ziekte (en de daaruit voortvloeiende beperkingen) op arbeidsmogelijkheden. Tevens kan samen met de POB de voortgang van de medische behandeling worden gevolgd.

Een POB werkt nauw samen met de bedrijfsarts en werkt ook onder diens supervisie en geheimhoudingsplicht.

De bedrijfsarts wordt altijd ingeschakeld:
  • Indien werknemer of werkgever daar om vragen. 
  • In geval van vermoeden arbeidsgerelateerde klachten of een beroepsziekte. 
  • In geval van een arbeidsconflict. 
  • In geval van een vertrouwensbreuk van werknemer met werkgever of de gedelegeerde. 
  • Rond het eerste jaar van ziekte. 
  • In overige situaties die de taakgedelegeerde van belang vindt. 
  • Bij het opstellen van de (bijstelling) Probleemanalyse.
  • Bij opstellen van een actueel oordeel.
  • Bij het opstellen van een z.g.n. Inzetbaarheid Profiel (soms ook FML genoemd).

Hoe gaan jullie om met mijn privacy?

Moet ik mij legitimeren bij het spreekuur?

Ja, het is van belang dat iemand zich kan legitimeren. Neem daarom een ID-kaart, paspoort of rijbewijs mee naar het spreekuur.

Hoe zit het met mijn privacy wanneer ik me ziek meld?

Medische informatie blijft bij de werknemer en de bedrijfsarts. De werkgever en de casemanager krijgt deze informatie dus niet.

Gaan jullie veilig om met mijn gegevens?

Wij werken met een afgeschermd medische omgeving. Ons systeem is ISO 27001 gecertificeerd.

Krijgt mijn werkgever mijn gegevens te zien?

De werkgever krijgt geen medische informatie te zien. De werkgever krijgt uitsluitend informatie om te kunnen bepalen welke taken er wel of niet uitgevoerd kunnen worden door de werknemer.

Wie kan bij Lamers Zorg & Arbeid mijn gegevens zien?

De casemanager ziet alleen informatie die nodig is om te bepalen wat een werknemer wel of niet kan. Medische gegevens zijn afgeschermd. Alleen de bedrijfsarts ziet medische gegevens.

Wat kan ik verwachten van mijn afspraak?

Worden mijn reiskosten vergoed bij een afspraak?

Dit is mogelijk. Het is aan de werkgever om dit te bepalen.

Kan ik een spreekuur afspraak afzeggen of annuleren?

Je kan een afspraak afzeggen of annuleren. Doe dit minstens 3 dagen van te voren.

Hoe kan ik vinden waar, hoe laat en bij wie ik een afspraak heb?

Zodra er een afspraak wordt gemaakt krijg je van ons een uitnodigingsbrief opgestuurd. In deze brief staat waar, hoe laat en bij wie je een afspraak hebt.

Kan ik feedback geven over hoe ik de afspraak heb ervaren?

Ja dat kan. Op onze locatie is er een evaluatieformulier die ingevuld kan worden. Onze casemanagers helpen je hier graag bij.

Wanneer kies je voor een second opinion?

Je kan voor een second opinion kiezen wanneer je het niet eens bent met de medische constatering van de bedrijfsarts.

Hoe regelt Lamers Zorg & Arbeid een second opinion?

Wij zijn aangesloten bij een landelijk netwerk van artsen. Bij het aanvragen van een second opinion kun je contact opnemen met onze casemanagers.

Ik ben ziek of ik ben weer beter, wat nu?

Hoe kan ik me ziek melden?

Je kan je ziek melden bij het eigen bedrijf.

Waar kan ik me beter melden?

Beter melden kan bij het eigen bedrijf.