Verzuim op vakantie?

Ziek op vakantie in het buitenland

9 december 2022

Verzuim op vakantie?

Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden tijdens zijn of haar vakantie. Wij krijgen regelmatig de vraag wat de regels zijn in deze situatie. In dit artikel geven wij op hoofdlijnen een antwoord op de meest aan ons gestelde vragen over dit onderwerp.

Het direct kenbaar maken van het geldende verzuimprotocol bij uw bedrijf
Het is belangrijk dat alle medewerkers direct kennis hebben genomen van de bij u geldende verzuimprotocollen en regelementen. Alleen wanneer deze protocollen bekend zijn bij medewerkers, kan hier een beroep op worden gedaan. Wanneer er een ondernemingsraad is bij uw bedrijf, dient u deze te betrekken bij het opstellen van een verzuimprotocol.

Vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen
Indien een medewerker zich op vakantie ziek meldt, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. Dit betekent dat de dagen waarop uw medewerker zich ziek meldt, niet meetellen als vakantiedagen (art 7:637-2BW). Deze vakantiedagen kunnen dus later opnieuw opgenomen worden door werknemer.  Daar zijn echter wel een aantal voorwaarden door werkgever aan te verbinden. Deze worden onder het volgende aandachtspunt benoemd.

Het opstellen van een verzuimprotocol of reglement
In uw verzuimprotocol of regelement kunnen regels opgenomen worden waaraan een medewerker moet voldoen om vakantiedagen om te kunnen zetten in ziektedagen, zoals;
– Dat een medewerker indien ziekte op vakantie, dit zo snel mogelijk meldt bij de werkgever, benoem ook de uiterste termijn, bijvoorbeeld 24 uur
– Daarnaast kunt u opnemen dat de werknemer diens vakantieadres en telefoonnummer dient door te geven.
– Dat de medewerker naar een arts in de verblijfplaats dient te gaan en een doktersverklaring vraagt om bij thuiskomst bewijs van ziekte te kunnen overleggen.  Van ziekenhuis opname is doorgaans wel bewijs te leveren door werknemer
– Wanneer een medewerker op medische gronden niet in staat is om naar huis te komen, kunt u opnemen dat dit eveneens bewezen dient te worden middels een doktersverklaring.
– Ook kunt u initiëren dat er een telefonisch consult door een Nederlandse bedrijfsarts plaatsvindt. Echter, het is wettelijk verplicht om de verklaring van arts in betreffende gastland te volgen.

Dit is niet verplicht, maar wel verstandig
Het is niet verplicht om een medewerker die ziek was op vakantie bij thuiskomst naar de eigen bedrijfsarts te laten gaan. Wél kan het verstandig zijn om dit te doen. Indien medewerker nog ziek is bij thuiskomst, is uiteraard de gang naar de bedrijfsarts een logisch vervolg.

Wanneer u ziektedagen van zieke medewerker kunt aanmerken als vakantiedagen
Er zijn situaties waarbij ziektedagen van zieke werknemers worden aangemerkt als vakantiedagen. Wetgeving stelt hieraan twee voorwaarden:

In de arbeidsovereenkomst of CAO moet de werknemer instemming hebben gegeven. Wanneer er niks is afgesproken, mag de werkgever op moment van ziekmelding tijdens de vakantie van werknemer, met medewerker afspreken dat ondanks ziekte toch vakantiedagen worden opgenomen. Wanneer de werknemer hier niet akkoord mee gaat, dan gaat het alsnog om ziektedagen.

Het mag alleen bij bovenwettelijke vakantiedagen. Het jaarlijkse aantal vakantiedagen die wettelijk verplicht zijn kunt u berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen. Wanneer een medewerker 25 uur per week werkt, heeft de medewerker recht op 100 uur/ 4 weken vakantie.

Wanneer een zieke medewerker op vakantie wil
Wanneer een medewerker langdurig ziek is vóór aanvang van de vakantie, dient de medewerker vakantiedagen op te nemen. Van werkgevers wordt verwacht dat er wordt meegewerkt om de langdurige zieke medewerker in staat te stellen om vakantie op te nemen. Het idee hierachter is dat het wellicht herstel bevordert, daarnaast bouwt een zieke medewerker ook vakantiedagen op tijdens ziekte, dan is het ook logisch dat bij een geplande vakantie tijdens ziekte ook afschrijving van dagen plaats heeft.
Echter, een werkgever is niet verplicht om elke aanvraag voor vakantie automatisch te accepteren. Weigering kan alleen bij belangrijke redenen. Wanneer het duidelijk is dat de vakantie het herstel van de medewerker kan belemmeren, kan de aanvraag afgewezen worden.Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede...

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of...