Ziek tijdens de vakantie, wat is daar eigenlijk de regeling voor?

Ziek tijdens de vakantie

5 juli 2024

Moedig uw werknemers aan om vakantie op te nemen, aangezien het cruciaal is om op te laden en effectief om te gaan met stress en werkdruk. Maar wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie?

Caroline, een medewerker bij uw bedrijf, was al een week aan het aftellen naar haar langverwachte vakantie. Het was een leuk en druk jaar geweest op het werk en ze keek er enorm naar uit om even af te schakelen en weg te zijn met haar man Tom en hun twee kinderen. Eindelijk brak de dag aan, maar de eerste dag van haar vakantie begint Caroline zich onwel te voelen. Helaas wordt de toestand niet beter, ze wordt zieker en zwakker. Wanneer ze de volgende dag wakker wordt met hoge koorts en hevige pijn, besluit ze naar een lokale arts te gaan. De diagnose: Caroline had een ernstige infectie opgelopen en moest bedrust houden, ze is ziek tijdens de vakantie.

Ziek tijdens de vakantie is erg vervelend en kan ook uw medewerkers overkomen. U vraagt zich misschien af, wat is daar eigenlijk de regeling voor? Hier geven wij in dit artikel antwoord op.

Ziektewet tijdens vakantie

In Nederland regelt de Ziektewet (ZW) de uitkering bij ziekte voor werknemers die niet in staat zijn om te werken, ongeacht of dit tijdens vakantieperiodes gebeurt. Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie en niet in staat is om te werken, heeft hij of zij recht op een ziekte-uitkering volgens de Ziektewet. Wat dit precies betekend leggen wij onderstaand verder uit.

Indien een medewerker zich op vakantie ziek meldt, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. Dit betekent dat de dagen waarop uw medewerker zich ziek meldt, niet meetellen als vakantiedagen (art 7:637-2BW). Deze vakantiedagen kunnen dus later opnieuw opgenomen worden door werknemer.

Ziek tijdens vakantie

Indien uw werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, zullen de vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. De dagen waarop de werknemer ziek is, worden niet beschouwd als vakantiedagen en kunnen later opnieuw worden opgenomen. Het is echter belangrijk dat uw werknemer zich houdt aan het verzuimprotocol en zich tijdig ziekmeldt, zelfs vanaf zijn of haar vakantieadres.

Het direct kenbaar maken van het geldende verzuimprotocol bij uw bedrijf

Het is belangrijk dat alle medewerkers direct kennis hebben genomen van de bij u geldende verzuimprotocollen en regelementen. Alleen wanneer deze protocollen bekend zijn bij medewerkers, kan hier een beroep op worden gedaan. Wanneer er een ondernemingsraad is bij uw bedrijf, dient u deze te betrekken bij het opstellen van een verzuimprotocol.

In uw verzuimprotocol of regelement kunnen regels opgenomen worden waaraan een medewerker moet voldoen om vakantiedagen om te kunnen zetten in ziektedagen, zoals;
– Dat een medewerker indien ziekte op vakantie, dit zo snel mogelijk meldt bij de werkgever, benoem ook de uiterste termijn, bijvoorbeeld 24 uur
– Daarnaast kunt u opnemen dat de werknemer diens vakantieadres en telefoonnummer dient door te geven.
– Dat de medewerker naar een arts in de verblijfplaats dient te gaan en een doktersverklaring vraagt om bij thuiskomst bewijs van ziekte te kunnen overleggen.  Van ziekenhuis opname is doorgaans wel bewijs te leveren door werknemer
– Wanneer een medewerker op medische gronden niet in staat is om naar huis te komen, kunt u opnemen dat dit eveneens bewezen dient te worden middels een doktersverklaring.
– Ook kunt u initiëren dat er een telefonisch consult door een Nederlandse bedrijfsarts plaatsvindt. Echter, het is wettelijk verplicht om de verklaring van arts in betreffende gastland te volgen.

Herstel van ziekte tijdens vakantie

Wanneer een medewerker tijdens de vakantie herstelt, kan de medewerker dit melden aan de werkgever. Hierdoor kunnen de resterende dagen gezien worden als vakantiedagen.

Dokterverklaring

Belangrijk is dat een werkgever de zieke medewerker op vakantie kan vragen naar een doktersverklaring. Hiermee kan je als werkgever de ziekte tijdens vakantie verifiëren.

Bewijs van ziekte in het buitenland

Is een medewerker ziek geworden op vakantie in het buitenland? Dan is het aan te raden aan werknemers om medische documentatie te verzamel om de ziekte aan te tonen. Een werkgever kan in sommige gevallen vragen om bewijs van ziekte in het buitenland als een werknemer tijdens zijn of haar vakantieperiode ziek wordt. Dit kan onder meer gebeuren om de geloofwaardigheid van de ziektemelding te verifiëren en om te voldoen aan interne bedrijfsprocedures of vereisten van de Ziektewet. Een bewijs is bijvoorbeeld: Een medisch rapport of verklaring, recepten of medicatiebewijzen, ziekenhuisopnameverslagen of afschriften van medische kosten. Het is echter belangrijk op te merken dat de exacte vereisten voor bewijs van ziekte in het buitenland kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden, het beleid van de werkgever en eventuele wettelijke voorschriften. In het algemeen is het verstandig dat werknemers open communiceren met hun werkgever over hun ziekte tijdens vakantieperiodes en eventuele documentatie of bewijsstukken verstrekken die kunnen helpen bij het verifiëren van de situatie.

Wanneer u ziektedagen van zieke medewerker kunt aanmerken als vakantiedagen

Er zijn situaties waarbij ziektedagen van zieke werknemers worden aangemerkt als vakantiedagen. Wetgeving stelt hieraan twee voorwaarden:

In de arbeidsovereenkomst of CAO moet de werknemer instemming hebben gegeven. Wanneer er niks is afgesproken, mag de werkgever op moment van ziekmelding tijdens de vakantie van werknemer, met medewerker afspreken dat ondanks ziekte toch vakantiedagen worden opgenomen. Wanneer de werknemer hier niet akkoord mee gaat, dan gaat het alsnog om ziektedagen.

Het mag alleen bij bovenwettelijke vakantiedagen. Het jaarlijkse aantal vakantiedagen die wettelijk verplicht zijn kunt u berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen. Wanneer een medewerker 25 uur per week werkt, heeft de medewerker recht op 100 uur/ 4 weken vakantie.

Ziek tijdens vakantie: Ga in overleg

Wanneer een medewerker ziek wordt tijdens de vakantie dan is het raadzaam om met elkaar in gesprek te gaan en eventuele vervolgstappen te bespreken. Denk hierbij aan het opnemen van extra vakantiedagen of het verlengen van de vakantie van de medewerker. Het is niet verplicht om een medewerker die ziek was op vakantie bij thuiskomst naar de eigen bedrijfsarts te laten gaan. Wél kan het verstandig zijn om dit te doen. Indien medewerker nog ziek is bij thuiskomst, is uiteraard de gang naar de bedrijfsarts een logisch vervolg.

Wanneer een zieke medewerker op vakantie wil

Wanneer een medewerker langdurig ziek is vóór aanvang van de vakantie, dient de medewerker vakantiedagen op te nemen. Van werkgevers wordt verwacht dat er wordt meegewerkt om de langdurige zieke medewerker in staat te stellen om vakantie op te nemen. Het idee hierachter is dat het wellicht herstel bevordert, daarnaast bouwt een zieke medewerker ook vakantiedagen op tijdens ziekte, dan is het ook logisch dat bij een geplande vakantie tijdens ziekte ook afschrijving van dagen plaats heeft.
Echter, een werkgever is niet verplicht om elke aanvraag voor vakantie automatisch te accepteren. Weigering kan alleen bij belangrijke redenen. Wanneer het duidelijk is dat de vakantie het herstel van de medewerker kan belemmeren, kan de aanvraag afgewezen worden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina: Contact – Lamers Zorg & Arbeid (lamerszorgenarbeid.nl)
Ook kunt u meer informatie vinden op deze website: Vakantie-uren en ziekte | Personele informatie Rijk | O&P Rijk P-Direkt

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede...