Is een Arbodienst verplicht?

Verplichting

5 september 2022

Is een Arbodienst verplicht?

Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding dient te zijn.

In art. 14 lid 1 Arbowet staat dat de werkgever zich dient bij te laten staan door een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling) of door een bedrijfsarts (maatwerkregeling). Bij het inrichten van een maatwerkregeling heb je toestemming nodig van de ondernemingsraad.

Werknemers hebben het recht om toegang te krijgen tot de bedrijfsarts. Een arbodienst heeft ‘open spreekuren’ om dit doeltreffend te waarborgen (art. 14 lid 2e en lid 4 Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet). Zie meer informatie over het open spreekuur via deze link.

Werkgevers zijn sinds 01-07-2017 verplicht om een (basis)contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts. Dit contract dient aan de volgende vier punten te voldoen:

 1. Preventiemedewerker
  Het is verplicht dat er tussen de bedrijfsarts, preventiemedewerker en ondernemingsraad nauw samengewerkt wordt. In het contract dient te staan hoe overleg tussen deze deskundigen is geregeld.
 2. Klachtenprocedure
  In het contract moet staan hoe en waar werknemers eventuele klachten kan indienen over de verleende dienstverlening door de bedrijfsarts (art. 14 lid 2 onder h en lid 5 Arbowet).
 3. Taakverdeling
  Arbodiensten hebben in de basis vier kerntaken; ziekteverzuimbegeleiding, Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, aanstellingskeuringen en het uitvoeren en opstellen van een RI&E.
  De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeids-en organisatiekundige en veiligheidskundige.
 4. Bedrijfsarts
  In het basiscontract moet worden opgenomen hoe de toegang tot de bedrijfsarts wordt gewaarborgd  (zoals een spreekuur). Dit dient doeltreffend te zijn en ook mogelijk wanneer de werknemer nog geen klachten heeft bij een bezoek aan de bedrijfsarts.
  Bepaalde taken kan een bedrijfsarts delegeren aan bijvoorbeeld een casemanager of basisarts. De verantwoordelijkheid blijft echter bij de bedrijfsarts. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan er een Second Opinion aangevraagd worden door de werknemer. Dit, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten (art. 14 lid 2 onder g Arbowet). De kosten voor een second opinion zijn voor rekening van de werkgever (art. 44 Arbowet).
  Ook moet de bedrijfsarts de werkplek kunnen bezoeken en moet er in het contract staan hoe de bedrijfsarts adviseert over preventie.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of...